typeverything:

Bolt logotype by Fontfabric.

typeverything:

Bolt logotype

(via typeverything)